บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด (Business for Rural Education and Development ) หรือ B.R.E.A.D เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Business for Social Progress หรือ Social Enterprise) ที่ผมก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากการดำเนินธุรกิจไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยจะดำเนินการผ่านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ทางด้านการศึกษาที่เกื้อกูลชีวิตและการพัฒนาชุมชน
กว่า 30 ปีที่ผ่านมา องค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาคม, มูลนิธิ, ศูนย์พัฒนาชนบท, โรงเรียน, วิทยาลัย รวมถึงบริษัท เอกชนต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกับผมในการ ดำเนินงานช่วยเหลือและส่งผลให้ คุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมาก ของประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ มั่นคงขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ มากกว่า 200 โครงการ ทำงานในพื้นที่ ครอบคลุม 137 อำเภอ ของ 46 จังหวัด ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี ความช่วยเหลือจากแหล่ง ต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน นับวันมี แต่จะลดน้อยถอยลง ในขณะที่ความ จำเป็นในการพัฒนายังมีอีกมาก เราจึงมี ความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการที่จะพึ่งตนเอง ให้ได้มากขึ้น และลดการพึ่งพาจาก ภายนอกให้มากที่สุด โดยหวังว่าจะนำ มาซึ่งความยั่งยืน และความคล่องตัวใน การบริหารและวางแผนงานในการ ปฏิบัติภารกิจได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว
B.R.E.A.D จึงเป็นแนวทางใหม่ของ ผม ที่มีหน้าที่หารายได้จากการสร้าง คุณค่าเชิงธุรกิจ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ ขององค์กรสาธารณประโยชน์ในเครือ ข่ายต่อไป โดยมีพันธสัญญาว่าจะดำเนิน ธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีจุดยืนชัดเจนในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เทียบเท่าองค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำ ซึ่งจะ ทำให้ B.R.E.A.D. เป็นองค์กรที่สามารถ สร้างผลกำไรและรับใช้สังคมได้ในเวลา เดียวกัน
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และ หวังว่าท่านจะให้โอกาสและสนับสนุน สินค้าและบริการของ B.R.E.A.D.เป็นอย่างดี เพราะในที่สุดแล้ว นอกจากท่านจะได้ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมแล้ว ท่านยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป