กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในเครือข่าย
เราได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนควบคู่กับเรื่องการ วางแผนครอบครัวมานานแล้ว และพบ ว่า ความยากจนและการอยู่ในความ ขาดแคลน เป็นต้นเหตุพื้นฐานอันหนึ่ง ของความทุกข์ยากลำบากในชีวิต มนุษย์ ความอดอยาก การไม่ได้รับการ ศึกษาที่เหมาะสม ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ การขาดโอกาสที่เท่าเทียมในเกือบ ทุกด้านของชีวิต ทำให้เกิดปัญหาที่เป็น วงจรอันเลวร้ายที่ยากจะหลุดพ้น
อย่างไรก็ดี ด้วยประสบการณ์ในการ พัฒนาชุมชนกว่า 32 ปี เราพบว่าที่ผ่าน มาการช่วยเหลือแบบแจกเงินหรือ ประชาสงเคราะห์ ไม่สามารถประสบ ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนให้พ้น จากความยากจนได้ เพราะการช่วย เหลือรูปแบบนี้ไม่ได้เพิ่มทักษะใหม่ๆ ไม่ ได้สร้างการพึ่งพาตนเองและความเข้ม แข็งให้กับชุมชน แต่กลับสร้าง วัฒนธรรมการขอและการรอความช่วย เหลือมากขึ้น นอกจากนี้เรายังค้นพบว่า คนจน คือ ผู้ทำธุรกิจที่ไม่ประสบความ สำเร็จเนื่องมาจากขาดปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ทักษะทางธุรกิจและโอกาส ในการเข้าถึงเงินทุนหรือการกู้ยืมใน อัตราดอกเบี้ยปกติ
ดังนั้นการจัดการของแนวคิดแบบองค์ รวม ต้องเน้นพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ และการเข้าให้ถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบ ธุรกิจ สร้างรายได้ ขณะเดียวกันความ สำเร็จของชุมชนจะไม่ยั่งยืนถ้าขาดการ พัฒนาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ภายใต้ กระบวนการจัดการตนเอง
การดำเนินงานขององค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ของเราเพื่อการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น ประกอบ ด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ อนามัยและด้านการศึกษา
การศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งใน กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เราจึง ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในพื้นที่อำเภอลำ ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้การศึกษา แบบให้เปล่าเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ใน ชนบท ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดี
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ อย่างมีความสุข เต็มศักยภาพ เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ กลมกลืนกับวิทยาการสมัยใหม่ สู่ความ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณธรรม ภูมิปัญญาและสำนึกในความเป็น พลเมืองดี
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยเน้นที่ผู้ เรียนเป็นสำคัญ ที่ผ่านมาประสบความ สำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับการยอมรับจาก ทั้งในและต่างประเทศว่าอยู่ในระดับดี มาก ปัจจุบันยังเป็นโรงเรียนตัวอย่างของ ประเทศที่มีผู้เข้าชม ศึกษาดูงานและเข้า รับการอบรมกว่า 5,000 คนต่อปี โดย ขณะนี้ได้เปิดดำเนินการเปิดโรงเรียนมี ชัย วีระไวทยะเพื่อรองรับนักเรียนสู่ชั้น มัธยมศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2552 โดยกำหนดแผนให้นักเรียนได้ ศึกษาต่อจนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก